Huydanh 1454 -13

Kiểu: Cờ úp, 3/3/2021

53 nước, 3 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết