Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 5 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua