AT220156 1577 -21
Silk 1474 +21

Kiểu: Cờ tướng, 19/5/2020

31 nước, 2 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết