AT220156 1582 +10
dinhlam1977 1439 -10

Kiểu: Cờ tướng, 19/5/2020

58 nước, 6 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết