Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

10 nước, 2 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết