Vuhanh 1424 +23
CUPVANG 1577 -23

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

50 nước, 6 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ