Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

53 nước, 3 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết