Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

128 nước, 10 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết