Manh07 1528 +13
toanminhtri 1460 -13

Kiểu: Cờ tướng, 2/6/2020

36 nước, 3 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ