Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

57 nước, 8 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua