hamtc2003 1443 -12
Doanhbilli 1526 +12

Kiểu: Cờ úp, 7/6/2020

57 nước, 6 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết