Kiểu: Cờ úp, 9/8/2020

66 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ