IQ188 1615 +16

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

50 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua