VIN.69 1321 -4
Doinhuco 1673 +4

Kiểu: Cờ tướng, 20/11/2020

43 nước, 5 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết