phat68 1501 -7

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

60 nước, 7 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua