phat68 1485 +12
Tuan2020 1399 -12

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

68 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết