Hwah 1619 +13
Tieudaodu2 1543 -13

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

64 nước, 6 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết