Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2021

57 nước, 6 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua