saule 1757 +3
phuc903 1332 -3

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

46 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua