Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

68 nước, 6 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua