Máy tính
Tôi
 • Anonymous (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • ruoucanbmt (1453) đang đánh với mafiagl (1444) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Dangnguy (1194) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Vanlong (1617) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Huynhphuoc (1479) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • choicodo (1690) đang đánh với hoangthidinh (1355) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Viet79tin (1388) đang đánh với gacon14 (1436) (cờ úp) xem