Máy tính
Tôi
  • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
  • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ tướng) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ tướng) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ tướng) xem
  • Tn62 (1277) đang đánh với khaihoan18 (1435) (cờ úp) xem