Vovo1 2613 +4
Chatvat 2392 -4

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2022

2 nước, 0 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua