Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2022

21 nước, 2 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ