Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/10/2022

56 nước, 5 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ