rocking7290 1504 +15
liangban 1493 -15

Kiểu: Cờ úp, 22/10/2022

50 nước, 7 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua