NgTai 1713 -24
rocking7290 1519 +24

Kiểu: Cờ úp, 23/10/2022

71 nước, 7 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ