Kiểu: Cờ úp, 23/10/2022

47 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua