Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 30/10/2022

11 nước, 1 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ