rocking7290 1560 -15
Stay 1587 +15

Kiểu: Cờ úp, 2/11/2022

19 nước, 2 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ