phatle 1390 -9

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

57 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua