vuithoinhe 1644 +4
YeuChieu 1317 -4

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2022

68 nước, 8 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua