Minhmoc 1595 -23
Xuandave 1437 +23

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

77 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua