Xuandave 1439 +23
Minhmoc 1593 -23

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

64 nước, 5 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua