Minhmoc 1570 +11
Xuandave 1462 -11

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

84 nước, 8 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết