Xuandave 1451 -10
Minhmoc 1581 +10

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

107 nước, 12 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết