Minhmoc 1591 +9
Xuandave 1441 -9

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

78 nước, 7 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ