Xuandave 1438 -12

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

53 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết