TANNV 1645 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

54 nước, 11 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ