Hienvd 1659 -27
Cotmh 1356 +27

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

59 nước, 7 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết