Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 28/2/2023

47 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ