tolehcm 1479 +12

Kiểu: Cờ úp, 19/9/2023

14 nước, 2 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ