Kiểu: Cờ úp, 9/11/2023

57 nước, 5 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua