Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

34 nước, 3 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua