anh. 1381 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

92 nước, 10 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết