anh. 1395 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

51 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết