anh. 1409 -18

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

37 nước, 2 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua