anh. 1391 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

117 nước, 10 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết