anh. 1405 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

66 nước, 5 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua