anh. 1419 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

89 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua