Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

77 nước, 10 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua